De besloten vennootschap is een van de meest gekozen rechtsvormen. De BV als rechtsvorm biedt een aantal voordelen kent. Sinds de wetswijziging van 1 oktober kan je een BV gemakkelijk oprichten. De kapitaaleis van 18.000 euro is afgeschaft en je bent slechts beperkt aansprakelijk aks bestuurder. Daarnaast zijn de oprichtingskosten de laatste jaren sterk gedaald. In dit artikel gaan wij in op de beperkte aansprakelijkheid van de BV met de nadruk op het woordje ‘beperkt’. Het is beperkt maar zeker niet 100% waterdicht, zoals velen denken wanneer ze een BV oprichten.

Een veelgehoorde reden om een BV op te richten is dat het vermogen privé en zakelijk gescheiden blijft. Er zijn echter situaties waarin een BV niet de ultieme bescherming biedt en een bestuurder toch ook in zijn privé vermogen aangesproken kan worden, hij wordt dan persoonlijk aansprakelijk gesteld. Bij Liquidatie.nl komen we deze en andere situaties tegen. Daarom willen wij dit onderwerp benadrukken in dit artikel. Er wordt vaak gedacht dat een besloten vennootschap de ultieme bescherming biedt en dat is niet altijd zo. In sommige gevallen geldt dat niet. Nogmaals, denk goed na voordat je een BV opricht.

Reikwijdte van de beperkte aansprakelijkheid

Hieronder gaan wij op die gevallen in. De BV structuur biedt dan niet langer de bescherming van bestuurder(s) en hun privé vermogen. Het betreft de volgende gevallen. Dit zijn de meest voorkomende gevallen.

Wanbeleid van bestuur

Een andere term voor wanbeleid is onbehoorlijk bestuur. Er kan sprake zijn van onbehoorlijk bestuur staat als de bestuurder niet heeft voldaan aan de administratieplicht of de publicatieplicht. De bestuurder heeft willens en wetens verzuimd om de jaarcijfers te publiceren en deponeren als voorbeeld. Een BV heeft namelijk een administratieplicht. Als een buitenstaander (crediteur bijvoorbeeld) niet snel inzicht kan krijgen in de rechten en verplichtingen van een BV, dan is in beginsel sprake van schending van deze administratieplicht. In geval van een faillissement kan de curator de bestuurder(s) aansprakelijk stellen voor de mogelijke schulden die zijn ontstaan na vereffening, als dit een belangrijke oorzaak is voor faillissement.

Onrechtmatig handelen

Bij onrechtmatig handelen is sprake van een onrechtmatige daad. De onrechtmatige daad wordt in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) als volgt omschreven; “dat hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, verplicht is de schade te vergoeden die de ander dientengevolge lijdt’. Wil een soortgelijke daad als onrechtmatig beschouwd worden dan moet het aan een aantal voorwaarden voldoen.

  1. Er zijn volgens de wet drie handelingen die een onrechtmatige daad opleveren: een inbreuk op een recht, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht en een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Bij de inbreuk op een recht kan bijvoorbeeld gedacht worden aan inbreuk op een merkrecht of het recht op privacy. Niet bij iedere inbreuk gaat het meteen om een onrechtmatige daad; enige hinder zal geduld moeten worden.
  2. Er is een duidelijke en aanwijsbare dader, het moet dus aantoonbaar zijn.
  3. Er moet schade geleden zijn. Hier is de Wet niet heel concreet over. Je kunt denken aan vermogensschade, of het mislopen van omzet.
  4. Er moet een duidelijk verband zijn tussen een oorzaak en gevolg. Dit moet de benadeelde partij aantoonbaar kunnen maken dat als gevolg er schade opgetreden is.

Paulianeus handelen

Dit betekent dat een crediteur voorgetrokken of bevoorrecht is ten opzichte van andere schuldeisers. Dit mag niet. De benadeelde crediteur kan hier tegenin gaan door een beroep te doen op Paulianeus handelen als het aantoonbaar is.

Bijvoorbeeld een u heeft een overeenkomst gesloten waarbij u geld heeft geleend aan een partij. Vervolgens hoort u dat uw wederpartij meer schulden heeft gemaakt en daardoor loopt u een groot risico dat u uw geld niet terugkrijgt. Om te voorkomen dat u uw geld niet meer terugkrijgt, besluit u om om pandrecht te verkrijgen op goederen die eigendom zijn van uw wederpartij. Mocht de tegenpartij de lening niet kunne terugbetalen dan kunt u het pandrecht uitwinnen. Dat wil zeggen dat u de goederen kunt verkopen en de opbrengst houdt, om zo uw vordering betaald te krijgen. Hiermee verkrijgt u een bevoorrecht positie ten opzichte van andere schuldeisers.

Jaarrekening te laat gedeponeerd

Het niet op tijd deponeren van de jaarrekening leidt tot persoonlijke aansprakelijkheid voor de boedel bij een faillissement. Dit valt onder de administratieplicht van een BV. De deponering van de jaarrekening moet altijd gebeuren binnen 12 maanden na het aflopen van het boekjaar. De termijn van deponering verschilt per rechtsvorm.

Onze Conclusie

Denk niet te lichtzinnig over de bescherming die de BV u kan bieden. U kunt in bepaalde omstandigheden persoonlijk worden aangesproken.